ఫైన్ డెనియర్ ఉత్పత్తులు 20-400D

ఫైన్ డెనియర్ ఉత్పత్తులు 20-400D

ఫీచర్ చేసిన ఉత్పత్తులు

UHMWPE ఫ్లాట్ గ్రెయిన్ క్లాత్

UHMWPE ఫ్లాట్ గ్రెయిన్ క్లాత్

ఫిషింగ్ లైన్

ఫిషింగ్ లైన్

UHMWPE ఫిలమెంట్

UHMWPE ఫిలమెంట్

UHMWPE కట్-రెసిస్టెంట్

UHMWPE కట్-రెసిస్టెంట్

UHMWPE మెష్

UHMWPE మెష్

UHMWPE షార్ట్ ఫైబర్ నూలు

UHMWPE షార్ట్ ఫైబర్ నూలు

రంగు UHMWPE ఫిలమెంట్

రంగు UHMWPE ఫిలమెంట్